Byggnadernas utformning
– Allmänna råd och rekommendationer

Vad säger detaljplanen? Sammanfattning avseende byggrätten

Planen är antagen, och notera att rekommendationerna i gestaltningsprogrammet nedan redovisar en jämfört med planen, en tydlig strävan efter ett sammanhållet formspråk, även om det givetvis finns utrymme för olika typhus, färgval och personliga preferenser.

Fullständig planbeskrivning Överby 1:31

På villatomterna får endast friliggande småhus uppföras. Samtliga av dessa 31 villatomter, äger en byggrätt på maximalt 250 m² per fastighet. Dock får högst 25 % av tomten bebyggas. Maximal tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 kvm. Detta innebär att området kommer att förbli luftigt och med rejäla avstånd mellan husen, även fullt utbyggt. De aktuella tomternas storlek kommer, förutom i den västra delen av planområdet, att variera mellan cirka 1000 m² upp till cirka 1700 m². Planbestämmelser som reglerar minsta tillåtna fastighetsstorlek införs på plankartan. I den västra delen, som även tillåter flerbostadshus, regleras inte minsta tillåtna fastighetsstorlek, därför kan eventuella villatomter i den delen bli mindre till storleken.

Planen medger en huvudbyggnad och en komplementbyggnad får uppföras per fastighet. Garage som är sammanbyggd med huvudbyggnad anses som komplementbyggnad. För de tomter som är placerade i den norra delen av planområdet, norr om lokalvägen som löper genom området, föreslås en högsta tillåten byggnadshöjd till 6,5 meter för huvudbyggnader. Taklutning för huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38º. Taklutning på huvudbyggnad med sluttningsvåning får uppgå till högst 27º. Byggnader som uppförs i två våningar får ha en maximal takvinkel på 27º.

För byggnaderna placerade i den södra delen av området föreslås den högsta tillåtna byggnadshöjden för huvudbyggnad till 5,0 meter. Utöver högsta byggnadshöjd, får takkupor uppföras. Takkupor får uppföras till maximalt 1/3 av fasadlängden. Taklutning för huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38º. Taklutning på huvudbyggnad med sluttningsvåning får uppgå till högst 27º. I planområdets västra del föreslås att den totala byggnadsytan får uppta maximalt 25 % av områdets yta. Detta skapar en flexibilitet som innebär att fristående flerbostadshus, grupphusbebyggelse eller villatomter för friliggande småhus kan skapas. Garage sammanbyggt med huvudbyggnad räknas som komplementbyggnad. Den högsta tillåtna byggnadshöjden för huvudbyggnader sätts till 6,5 meter. Taklutning för huvudbyggnad utan sluttningsvåning får uppgå till högst 38º. Taklutning på huvudbyggnad med sluttningsvåning får uppgå till högst 27º. För hela planområdet gäller att komplementbyggnader, garage/carport får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 3,0 meter. Taklutningen får uppgå till högst 27º.

Huvudbyggnader ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, med undantag av de områden där villabebyggelse planeras söder om de två lokalgatorna som löper i öst-västlig riktning. Inom dessa områden tillåts huvudbyggnader ligga på ett avstånd av 2,5 meter från lokalväg. Detta för att huvudbyggnaden ska kunna placeras i nära anslutning till vägen och därmed kunna undvika större utfyllnader i slänterna vända söderut mot befintlig bebyggelse. Fristående komplementbyggnad/garage ska placeras minst 1,5 meter från naturmark eller bostadsfastighet. Fristående komplementbyggnad/garage ska placeras minst 2,5 meter från gräns mot lokalväg och från gräns mot gång- och cykelväg och gångväg.

Komplementbyggnad/garage som är sammanbyggd med huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter mot bostadsfastighet. Komplementbyggnad/garage sammanbyggt med huvudbyggnad ska placeras minst 2,5 meter från gräns mot lokalväg och gräns mot gång- och cykelväg och gångväg.

Detaljplan i son helhet, genomförandeplan och övriga handlingar återfinns på hemsidan under fliken “Beslutsunderlag och övriga dokument”.

Bebyggelsen formspråk och utveckling av “Överby Höjd”
Bebyggelsen skall vara vara anpassad till områdets karaktär. Hus på tomt med stora höjdskillnader, får anläggas med suterrängvåning. I områdets södra del angränsande till befintligt område, ska byggas enplanshus medan i andra delar finns möjlighet att bygga tvåplanshus med takterrass, i detta avseende medger planen lite olika förutsättningar beroende på tomtens lokalisering inom området, i princip gäller enplanshus i raderna närmast befintlig bebyggelse söderut, medan tvåplanshus är tillåtna i det bakre området. Detta innebär att alla villor förutsätts få havsutsikt. Av tomtkarta framgår tomtens storlek och vad man får bygga enligt plan. Eftersom vi planerar ett område där varje tomts potential tillvaratas, är husen takhöjd av stor betydelse för områdets totala utveckling.

Enplanshusen bör därför planeras så att de oavsett typ av tak bibehåller en låg profil och marginell avvikelse från huvudbyggnadens totala höjd om fem meter. Ett hus med harmoni mellan vägghöjd (och givetvis övriga mått), typ av tak och takvinkel skall alltid eftersträvas. Eftersom enplanshusen enligt programmets riktlinjer, inte skall överstiga fem meter, krävs särskilt genomtänkt samspel mellan höjdmått på väggliv, hustak och dess vinkel.