Gestaltningsprogram och riktlinjer för planering och konkretisering av “Överby höjd” vid Lanesundsviken

Av detaljplanen för Överby 1:31, lagakraftvunnen 2015-01-10, framgår kommunens beslut och underlag kring utvecklingen av den nya bebyggelsen inom och utveckling av Överby Höjd som bostadsområdet döpts till. I detaljplanen redovisas tydligt normerna för  byggnation,uppvärmning, mm.

Nedan redovisas ett utdrag ut detaljplanens bestämmelser om bebyggelsen. Visionen för områdets utveckling anger ett mer sammanhållet formspråk, än planen. Gestaltningsprogrammet utgår och följer givetvis till fullo kommunens översiktsplan, samt detaljplanens beslut och intentioner. Programmet konkretiserar och visualiserar den vision och de värden som vi vill slå vakt om och addera, när området växer fram från 2017.  Vi anser att Lanesundsviken och Överby Höjd är en fantastisk plats och ett underbart område. Vår ambition är att vara med och skapa ett attraktivt och vackert bostadsområde, som förmår att ta tillvara de förutsättningar som utsikten mot fjorden, naturen och den den fantastiska omgivningen medger. Programmet är riktlinjer och rekommendationer kring områdets utveckling. Vi kommer att arrangera informationsmöten och rådgivning, under det närmsta året. Vi kommer att bjuda in olika experter, såsom, arkitekter, landskapsarkitekter, och tjänstemän, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, Vi förutsätter att köparen av tomt/ hus, underordnar sig ett specifikt avtalsvillkor:

“Att vid planering och placéring av huset och trädgården visa hänsyn till omkringliggande fastigheters möjligheter att bibehålla eller att få till stånd god vy från sin fastighet”.

Utsikt mot havet är för alla av så stort värde att vi avtalar med alla tomtköpare att inte placera sitt hus i vägen för annans utblick. Den planering av tomterna som gjorts inför avstyckning, liksom begränsningen av antalet tomter, har skett med syfte att möjliggöra god utsikt och vy från samtliga hus som byggs. Vi kommer att lägga stor vikt vid att höjdsätta och bereda tomterna för optimal placering av husen och därmed utsikt. Vi förutsätter därför att de som bosätter sig i området, inser det ömsesidiga värdet av ett sådant villkor!

Om namnet
Området ligger söder om bostadsområdet Lanesundsviken som gränsar till Laneberg och Lanesund. Hela området är välrenommerat och även ett omtyckt besöksmål för Uddevallabor. Fastighetens korrekta benämning är Överby, och eftersom nya området är högt beläget, har namnet ”Överby Höjd” lanserats och etablerats. Namngivningen har stämts av informellt med kommunala företrädare, men rent formellt är namnet fortfarande preliminärt.

Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till detaljplanen som beskriver vår vision kring områdets utveckling. Syftet med gestaltningsprogrammet är:

● Att beskriva och konkretisera Överby höjds idémässiga gestaltning.
● Att lägga fast riktlinjer för material, färger, vegetation och andra element som ger området önskad karaktär.

Gestaltningsprogrammet ska fungera som ett pedagogiskt redskap som kan säkerställa gemensamma intentioner för områdets utveckling. Det fungerar också som ett informationsmaterial och vägledning till enskilda byggherrar. Programmet kommer att vidareutvecklas under projekteringen som nyligen inletts, och en arkitektbyrå är vidtalad för detta uppdrag, som vi bedömer på sikt ytterligare kommer att höja områdets attraktivitet och värde.

Idé och vision
Visionen för Överby Höjd är att skapa attraktiva bostäder i ett vackert område där karaktären av skog, natur och kustlandskap, tillvaratas och införlivas i områdets utveckling. Utgångspunkten är hus i naturmark med ständigt närvarande storslagen utsikt mot Lanesundsviken. Husen och de privata tomterna bör utformas så att de i möjligaste mån anpassar sig till den kringliggande naturen och kusten. (se bildgalleri) nedan där goda exempel presenteras). Bilvägen till området skall upplevas som en skogsväg oavsett ytbeläggning, och gator, cykelvägar och gångvägar, skall genom sin utformning och val av material mm, harmoniera med områdets karaktär. Överby Höjd hålls samman och särskiljs från den befintliga bebyggelsen söderut. Genom GC-vägar skapas naturliga stråk för passage till och från naturmark, havet, bad – och båtplatser etc. I området ska råda en känsla av harmoni och livskvalitet. Bebyggelsen ska präglas av klimatsmarthet, effektiva och miljövänliga energikällor och samtidigt vara förberedd och anpassad för modern teknik och högteknologiska lösningar.

Planering av tomter och trädgård
Områdets kanske största värde är den storslagna utsikten och naturen. Tomterna kommer att ligga högre än bebyggelsen inom angränsande område i söder och kommer att få utsikt över Havstensfjorden och goda solförhållanden. Tomtens förutsättningar för god placering av hus och uteplats, prioriteras och säkerställs under den pågående projekteringen, markberedningen och höjdsättningen av tomterna och de kvarter som bildas. Vi avser att lägga stor vikt vid att planlägga tomterna så havsutsikt möjliggörs även från de bakre liggande husen. Dessa tomter tillåter tvåplanshus och från andra våningen kommer man att få fantastisk panorama utsikt, söderut mot havet såväl som milsvid utsikt inåt landet. Vår målsättning är att erbjuda tomter som samtliga äger förutsättningar för god utsikt. Planeringen av tomterna är avgörande för områdets utveckling. Hur de enskilda tomtgränserna markeras bör övervägas noga och med varsamhet och känsla för områdets karaktär.

Häckar, staket, plank och murar kan vara både snygga och funktionella, men kan även motverka den känsla av helhet och naturmark som eftersträvas, och inte minst motverka den öppenhet och utblick som vi vill bevara. Helst ska tomten utanför bebyggd yta ha karaktären av naturmark, men vi inser att förutsättningarna och underlaget mellan olika tomter och delar av området kan skilja sig åt. Det finns åkermark inom angränsande område som vi genom avtal med ägaren/arrendatorn hoppas kunna anordna rejäla odlingslotter för de som är intresserade.

Att utgå från:
● Växter och andra växter skall anpassas till faunan i omgivningen
● Känslan av naturtomt bibehållas genom sparsam plantering av för en naturtomt lämpliga växter/ buskar. Skötselplan för området ska tas fram av
nuvarande ägare.
● Markering av tomtgränser och annan planering av tomter och växtlighet måste ske med stor hänsyn till områdets skogskaraktär och med hänsyn till
närboende.

Naturmark, park och gatumiljö
Området är drygt 92 000 kvm varav ca 30 % utgörs av naturmark och genom planerade vägar och gångstråk kommer man att äga tillträde till den angränsande naturen.

● Park och naturmark ska om möjligt bevaras under byggprocessen och så långt det är möjligt återställas till naturmark
● Vägar, gator och GC – vägar ska oavsett ytskikt anpassas till områdets karaktär av skogs- och naturtomt.
● Dammen/ vattenreservoaren ska utformas inbjudande med bänk och belysning och enkel gångstig ska leda mot grinden, och inhägnaden ska
utformas av naturmaterial ex vis rådjurshägn. I syfte att syresätta dammen och att förstärka denna estetiskt skall undersökas förutsättningarna att skapa ett artificiellt vattenfall med sten från området
● Lekplatsen ska förberedas men slutgiltigt utformas tillsammans med de först inflyttade barnfamiljerna
● Anläggning av ytterligare gemensamhetsanläggningar planeras av den samfällighet som bildas
● Belysning av området ska vara av låg pollare – typ eller liknande
● Accentuerande belysning inom delområden eller av objekt, ex fasadbelysning, av dammen, träd buskage, etc – kommer att övervägas

Fortsätt till ”Byggnadernas utformning”