Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till detaljplanen som beskriver vår vision kring områdets utveckling. Syftet med gestaltningsprogrammet är:

● Att beskriva och konkretisera Överby höjds idémässiga gestaltning.
● Att lägga fast riktlinjer för material, färger, vegetation och andra element som ger området önskad karaktär.

Gestaltningsprogrammet ska fungera som ett pedagogiskt redskap som kan säkerställa gemensamma intentioner för områdets utveckling. Det fungerar också som ett informationsmaterial och vägledning till enskilda byggherrar. Programmet kommer att vidareutvecklas under projekteringen som nyligen inletts, och en arkitektbyrå är vidtalad för detta uppdrag, som vi bedömer på sikt ytterligare kommer att höja områdets attraktivitet och värde.

Idé och vision
Visionen för Överby Höjd är att skapa attraktiva bostäder i ett vackert område där karaktären av skog, natur och kustlandskap, tillvaratas och införlivas i områdets utveckling. Utgångspunkten är hus i naturmark med ständigt närvarande storslagen utsikt mot Lanesundsviken. Husen och de privata tomterna bör utformas så att de i möjligaste mån anpassar sig till den kringliggande naturen och kusten. (se bildgalleri) nedan där goda exempel presenteras). Bilvägen till området skall upplevas som en skogsväg oavsett ytbeläggning, och gator, cykelvägar och gångvägar, skall genom sin utformning och val av material mm, harmoniera med områdets karaktär. Överby Höjd hålls samman och särskiljs från den befintliga bebyggelsen söderut. Genom GC-vägar skapas naturliga stråk för passage till och från naturmark, havet, bad – och båtplatser etc. I området ska råda en känsla av harmoni och livskvalitet. Bebyggelsen ska präglas av klimatsmarthet, effektiva och miljövänliga energikällor och samtidigt vara förberedd och anpassad för modern teknik och högteknologiska lösningar.

Planering av tomter och trädgård
Områdets kanske största värde är den storslagna utsikten och naturen. Tomterna kommer att ligga högre än bebyggelsen inom angränsande område i söder och kommer att få utsikt över Havstensfjorden och goda solförhållanden. Tomtens förutsättningar för god placering av hus och uteplats, prioriteras och säkerställs under den pågående projekteringen, markberedningen och höjdsättningen av tomterna och de kvarter som bildas. Vi avser att lägga stor vikt vid att planlägga tomterna så havsutsikt möjliggörs även från de bakre liggande husen. Dessa tomter tillåter tvåplanshus och från andra våningen kommer man att få fantastisk panorama utsikt, söderut mot havet såväl som milsvid utsikt inåt landet. Vår målsättning är att erbjuda tomter som samtliga äger förutsättningar för god utsikt. Planeringen av tomterna är avgörande för områdets utveckling. Hur de enskilda tomtgränserna markeras bör övervägas noga och med varsamhet och känsla för områdets karaktär.

Häckar, staket, plank och murar kan vara både snygga och funktionella, men kan även motverka den känsla av helhet och naturmark som eftersträvas, och inte minst motverka den öppenhet och utblick som vi vill bevara. Helst ska tomten utanför bebyggd yta ha karaktären av naturmark, men vi inser att förutsättningarna och underlaget mellan olika tomter och delar av området kan skilja sig åt. Det finns åkermark inom angränsande område som vi genom avtal med ägaren/arrendatorn hoppas kunna anordna rejäla odlingslotter för de som är intresserade.

Att utgå från:
● Växter och andra växter skall anpassas till faunan i omgivningen
● Känslan av naturtomt bibehållas genom sparsam plantering av för en naturtomt lämpliga växter/ buskar. Skötselplan för området ska tas fram av
nuvarande ägare.
● Markering av tomtgränser och annan planering av tomter och växtlighet måste ske med stor hänsyn till områdets skogskaraktär och med hänsyn till
närboende.

Naturmark, park och gatumiljö
Området är drygt 92 000 kvm varav ca 30 % utgörs av naturmark och genom planerade vägar och gångstråk kommer man att äga tillträde till den angränsande naturen.

● Park och naturmark ska om möjligt bevaras under byggprocessen och så långt det är möjligt återställas till naturmark
● Vägar, gator och GC – vägar ska oavsett ytskikt anpassas till områdets karaktär av skogs- och naturtomt.
● Dammen/ vattenreservoaren ska utformas inbjudande med bänk och belysning och enkel gångstig ska leda mot grinden, och inhägnaden ska
utformas av naturmaterial ex vis rådjurshägn. I syfte att syresätta dammen och att förstärka denna estetiskt skall undersökas förutsättningarna att skapa ett artificiellt vattenfall med sten från området
● Lekplatsen ska förberedas men slutgiltigt utformas tillsammans med de först inflyttade barnfamiljerna
● Anläggning av ytterligare gemensamhetsanläggningar planeras av den samfällighet som bildas
● Belysning av området ska vara av låg pollare – typ eller liknande
● Accentuerande belysning inom delområden eller av objekt, ex fasadbelysning, av dammen, träd buskage, etc – kommer att övervägas

Fortsätt till ”Byggnadernas utformning”