OMRÅDESBESKRIVNING

Ett nytt villaområde vid Lanesundsviken växer fram, med pendlingsavstånd till Göteborg!

Mer utförlig information om områdets förutsättningar mm kan läsas ur detaljplanen som vann laga kraft i januari 2015.

Fullständig planbeskrivning Överby 1:31

Överby Höjd ligger i direkt anslutning ovanför det nya bostadsområdet vid Lanesundsviken, ca 10 km väst om Uddevalla centrum. Ombyggnad av järnvägsnätet med beräknad start 2019 kommer att halvera pendlingstiden mellan Uddevalla och Göteborg. Området präglas av storslagen utsikt mot havet, underbar natur och ett fascinerande ljus, i dynamik med sol, hav, ebb och flod. Avståndet till Rotviksbro och Torps köpcentrum är cirka 2,5 km respektive cirka 3 km. Området är obebyggt och omfattar cirka 92 700 m² (ca 9 ha) stort och avgränsas av naturmark i alla väderstreck utom i söder där området angränsar befintligt villaområde i sluttningen ner mot Lanesundsviken. Lutningen i det nya området är generellt mindre än i det redan utbyggda området söderöver, vilket underlättar planeringen av bebyggelsen. Eftersom området sluttar mot söder kommer förutsättningarna för anordnande av uteplatser med bra solförhållanden och utsikt mot havet vara goda inom hela området och på samtliga tomter.

I planen som vann laga kraft 2015, illustreras 31 tomter för friliggande villor. Planen tillåter även ett mindre antal flerbostadshus i två plan, i den västra delen av planområdet.

Trafikvägar-gång- och cykelvägar
Överbyhöjd nås via väg 788. Två av de nya tomterna kommer att ha sin tillfart via Järnklevevägen. Alla övriga bostäder nås via en tillfart från nordost. Detta innebär att befintlig enskild väg som ansluter till väg 788 öster om Överby gamla ladugårdsbyggnad, nyttjas som huvudsaklig infart till det nya området.

Service i närområdet
På Torps köpcentrum, som ligger cirka 3 – 4 kilometer från planområdet, finns ett stort utbud av kommersiell service,som Ikea, McDonalds, systembolag Ica Maxi, Netonnet, och i övrigt det utbud man vanligen återfinner på stormarknader. Inom Torp finns även Apoteket.

Kommunens olika förvaltningar återfinner man vid varvet norr om Uddevallas centrum, några få km från Lanesund och Överby Höjd.
Grundskola samt förskoleverksamhet finns i Herrestad cirka 5 kilometer från planområdet. Här finns även primärvård och ett nytt äldreboende.
På vägen till Rotviksbro ett par kilometer från Överby finner man omskrivna Restaurang Stallgården och inredningsbutiken “Två fröknar. Även en saluhall planeras.

Kollektivtrafik och avstånd till olika resmål

  1. Idag finns kollektivtrafik i riktningarna Torp-Uddevalla samt Henån, Göteborg och Lysekil vilket ger goda möjligheter till såväl skolresor som arbets- och inköpsresor. Till Torpterminalen ansluter även fjärrbussar. Närmsta busshållplats, Överby Gård, är belägen där infartsvägen till planområdet ansluter till väg 788. Avståndet till busshållplats från planområdet kommer att understiga 1 kilometer vilket får anses vara godtagbart för boende på landsbygden.

Förbättringar av järnvägsnätet innebär att restiden till Göteborg kommer inom snar framtid förkortas till ca. 35min.

Avstånd till urval av destinationer:

   1. Göteborg 85 km
   2. Landvetter internationell flygplats 97 km
   3. Oslo 220 km
   4. Smögen 60 km
   5. Orust 28 km
   6. Vänersborg 30 km
   7. Trollhättan 35 km
   8. Örebro 250 km
   9. Borås 140 km
   10. Fjällbacka 49 km

Kulturmiljö, fornminnen och miljöpåverkan
Vid den arkeologiska utredningen påträffades bland annat en torpmiljö med husgrund, fossil åkermark och ett område med sentida kolningsgropar. Torpmiljön, som är från sent 1800-tal, är ett exempel på den kraftiga uppodling som sker i stora delar av Bohuslän under denna period. I området påträffades också tre täktgropar, varav en låg i direkt anslutning till den äldre landsvägen, numera lokalvägen Järnklevevägen. I den nordöstra delen av utredningsområdet påträffades en gränssten som kunde kopplas till det laga skifte av utmarken som genomfördes 1836. Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inom det aktuella området idag eller är i närheten av ett överskridande. Detta på grund av att några större vägar med stark trafik inte finns inom eller i direkt närhet till planområdet. Området är dessutom väl ventilerat. Inom Överby Höjd kommer
trafikföringen att ligga under den gräns där bullerstörning bedöms uppstå.

Rekreation, hälsa och säkerhet
Det finns god tillgång på naturmark inom nära avstånd. Mellan Överby höjd och Rotviksbro finns skogsmarker för friluftsliv och ex vis hästsport, Ytterligare längre norrut når man vidsträckta obebyggda skogsområden. Badplats finns vid Lundbergs udde cirka 500 meters avstånd från Överby höjd. Här finns också småbåtsbryggor. Eftersom fjorden är en del av ett Natura 2000 – område är det inte aktuellt att uppföra nya bryggor, Inom området anläggs en lekplats och ambitionen är att den anlagda dammen(vattenreservoar) inom området att kunna användas för skridskoåkning när vädret tillåter, och även vara ett naturligt besöksmål inom området. Lekplatsen placeras i den norra delen av området, i anslutning till naturmarken. Flera gångvägar inom området möjliggör åtkomst till omkringliggande naturområde. Det nya området med en tillfartsväg från norr innebär inte försämrad trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten för skolbarn bedöms uppfylla kraven då barnen kan ta sig på gångväg ner till befintligt bostadsområde och därifrån nyttja befintliga vägar mot skolbusshållplats. “Överby höjd” bedöms kunna bidra till uppfyllelse av nationell målsättning om “God bebyggd miljö”: Förutsättningar finns för att skapa en bra och hälsosam boendemiljö med bra tillgänglighet till samhällsservice men även med närhet till rekreationsområden och till vatten. Inga områden av betydelse för det rörliga friluftslivet påverkas negativt. Området har bra förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt byggande. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med de nationella miljömålen.